مطالب
Tag: اساسینز کرید والهالا

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

Assassin’s Creed VALHALLA ؛ بازگشت به عصر وایکینگ ها !
Assassin’s Creed VALHALLA ؛ بازگشت به عصر وایکینگ ها !

یک و نیم سال از انتشار آخرین سری Assassin’s Creed  می گذرد و ما اکنون شاهد انتشار نسخه جدیدی ا...