مطالب
Tag: تابلوی آفرینش آدم

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

تاریخ هنر ، لازم یا ملزوم؟
تاریخ هنر ، لازم یا ملزوم؟

مطالعه  تاریخ هنر چه لزومی دارد؟ آیا فقط مختص هنرجو هاست؟ مطالعه آن چه کمکی برای شناخت هنر میکند؟ چه...

ثـنـا مرزبان
تاریخ ۱ سال پیش