مطالب
Tag: رنسانس

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

سبک در هنر چه مفهومی دارد؟
سبک در هنر چه مفهومی دارد؟

«سبک» در مباحث مربوط به هنر از پر استفاده‌ترین واژه‌ها به شمار می‌رود. در عالم نگارش ترکیب هوشمندانه...

ثـنـا مرزبان
تاریخ ۱۱ ماه پیش