مطالب
Tag: شرایط نوری

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

مثلث طلایی، قانونی که هر کسی که عکاسی میکند باید بداند…
مثلث طلایی، قانونی که هر کسی که عکاسی میکند باید بداند…

همونطور که از اسم مثلث طلایی پیداست شامل سه بخش یا سه راس میشه که ما توی عکاسی با اونها بیشتر از اجز...