مطالب
Tag: #معبد طلایی

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

دین سیک؛ دینی که نمادش خندس!
دین سیک؛ دینی که نمادش خندس!

دین سيك، یك دین توحیدی است که در هند شمالی در قرن پانزدهم به وسیله گورونانك بنیان نهاده شد و به وسیل...

رعنا عباسپور
تاریخ ۷ ماه پیش