مطالب
Tag: کمپوزیسیون

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

ترکیب بندی در عکاسی +
ترکیب بندی در عکاسی +

یکی از مباحث خیلی خیلی مهم توی عکاسی ترکیب بندی یا کمپوزیسیون هست. امروز میخوایم راجب ترکیب بندی توی...